- ساختار طبقه بندی ایران کد و نام پایه تکمیلی مبنای تولید شناسه کالا شد

با توجه به تصمیم جدید دولت، ساختار طبقه بندی ایران کد و نام پایه تکمیلی و عناصر توصیفی تدوین شده، مبنای تولید شناسه کالا قرار گرفت.
سیستم درج دیدگاه قدرت گرفته از Disqus